Müşteri Açık Rıza Metni
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AÇIK RIZA FORMU

             

Madde 1. Kişisel Veri(ler): 

  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun olarak anılacaktır) m.3/1(d) uyarınca kişisel veri, kimliği belli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir.  

Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak; müşteri beyanlarına istinaden, tedarikçilerimiz, çağrı merkezimiz, şirketimiz çalışanları ve sistemlerimiz aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmakta ve işlenmektedir.  

Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.  (“BTT”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması, işlenmesi ve aktarılması, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. Kanun gereğince akdedilen işbu Açık Rıza Formu, müşteri ile akdedilmiş/akdedilecek Satış Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. 

Madde 2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması: 

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun m.5/2 ve m.6/3 hükmü gereğince, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın işlenme şartları dışında kalan, aşağıda yer alan veriler yönünden açık rızam talep edilmektedir. 

  

A.   Müşteri, Satış sözleşmesinin gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla, alınan nüfus cüzdanı/ehliyet fotokopisinde yer alan, medeni haline ilişkin kişisel verisi ile kan grubu ve din gibi özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine ve gerektiği takdirde yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü gerçek/tüzel kişilere aktarılmasına muvafakat etmektedir.    

Evet                            Hayır 

             

  

B.   Müşteri satış sözleşmesinin kurulması görüşmelerinde alınan kişisel verilerinin, bir sözleşme kurulmasa ve satış gerçekleşmese dahi; yeni yapılacak projeler hakkında bilgi verilmesi, satış kampanyalarından haberdar edilmesi amacıyla, ilgili mevzuatta belirtilen süre ile sınırlı olarak işlenmesine ve gerektiği takdirde yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü gerçek/tüzel kişilere aktarılmasına muvafakat etmektedir.    

  

Evet                            Hayır 

             

  

  

Müşteri, Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metnini okuyup incelediğini kabul ve taahhüt etmektedir.  

Kanun kapsamındaki başvuru ve taleplerinizi, “www.balikesirulasim.com.tr” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle; 

•           Ege  Mahallesi Tarlabaşı Cadde KARESİ AVM Sit. A Blok Apt. No:8/A Karesi BALIKESİR adresine bizzat teslim edebilir veya Noter kanalıyla iletebilir, 

•          balikesirtoplutasima@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik postayla (KEP) veya kvkk@bttas.com.tr ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

Kişisel Verilerimin BTT tarafından işlenmesine ve gerektiği takdirde yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü gerçek/tüzel kişiler ile aktarılmasına muvafakat ederim. 

Müşteri Adı Soyadı: 

Tarih:  

İmza: