Güvenlik Kamerası Aydınlatma Metni

EK.1.1.3. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KANUN") UYARINCA  

 KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ 

  

            1. Amaç 

Gaziosmanpaşa Mah. Organize Sanayi Bölgesi 17.Sokak No:10/A Altıeylül-BALIKESİR   adresinde yerleşik 3860056197 vergi numaralı Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş. (“BTT” olarak anılacaktır) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ilgili şartlar çerçevesinde; güvenlik kamerasıyla görüntü ve ses kaydınızın alınması suretiyle elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkimiz dahilinde; fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacı doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız. Aydınlatma Metni ile BTT  tarafından yürütülen faaliyetlerin, KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.  

  

            2. Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü 

Tarafınıza ait görüntü ve ses kaydı, hizmet ilişkisinin kapsamına bağlı olarak; kayıt kabul, çağrı merkezi, fiziksel mekânlar aracılığıyla görsel, işitsel ve elektronik olarak otomatik yöntemlerle elde edilip işlenmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.  

Bu bağlamda; hizmet ilişkisinin kapsamı çerçevesinde BTT ile aranızdaki her nevi sözleşmesel ve kanuni ilişki ve yükümlülükler ile diğer hususların yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen işlenen kişisel verileriniz, görüntü ve ses kayıtlarınızdır.  

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan kişisel veriler özellikle şunlardır: 

  

Veri Kategorisi 

  

 

  

Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi 

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb. 

  

BTT’a ait işyeri, bina ve şantiyeler içerisinde ve dışarısında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla, şirket güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir. 

  

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler 

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir. Bu doğrultuda; 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili Kanun hükümleri kapsamında, özellikle; 

·         Yasal ve düzenleyici yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

·         Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması 

·         Yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve takibi yoluyla kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması 

  

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz BTT ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde, mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

  

4.       Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması 

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri gerçek veya tüzel üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.  

Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması; 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve ilgili Kanun hükümleri kapsamında amaçlarıyla; 

-          Güvenlik hizmetinin dışarıdan alınması halinde hizmet sunucusu üçüncü kişiler ile, 

-          Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, adli makamlar ve kolluk kuvvetlerine aktarılabilmektedir.  

  

5.       Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir. 

  

6.       Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.  

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturulan ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir. 

7. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız 

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca haklarınız;  

a.      Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b.      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c.       Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

d.      Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

e.       Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

f.       Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g.      İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h.      Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.  

  

Kanun kapsamındaki başvurularınızı ve taleplerinizi, www.balikesirulasim.com.tr web adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak; 

•           Ege  Mahallesi Tarlabaşı Cadde KARESİ AVM Sit. A Blok Apt. No:8/A Karesi BALIKESİR    adresine bizzat teslim edebilir veya Noter kanalıyla iletebilir, 

•          balikesirtoplutasima@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik postayla (KEP) veya kvkk@bttas.com.tr ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

•           BTT başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir. 

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline internetten, www.balikesirulasim.com.tr linkinden, ulaşabilirsiniz.